Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

 I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Promedeus, s.r.o.

IČ: 04939948

DIČ: CZ04939948

se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00  Brno, sp.zn.: C 92724 vedená u Krajského soudu v Brně             

kontaktní údaje: MUDr. Viktor Růžička

e-mail: info@promedeus.cz

telefon: +420 702 248 624

web: promedeus.cz

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese eshop.promedeus.cz (dále jen „internetový obchod“).

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 2. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 II  / Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník podpisem faktury, kupní smlouvy nebo převzetím zboží od dopravce a stvrzením tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce nebo obchodního zástupce společnosti Promedeus s.r.o.

  Zboží došlo v porušeném obalu

 Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost jeho vnějšího obalu. V případě porušení obalu buď:

 •  sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky, zásilku nepřebírejte a neprodleně kontaktujte zákaznické oddělení emailem objednavky@promedeus.cz nebo na čísle +420 702 248 624.
 • anebo společně s dopravcem zkontrolujte obsah zásilky a sepište protokol o poškození zásilky. Je-li poškozen samotný obsah zásilky, zásilku nepřebírejte a neprodleně kontaktujte zákaznické oddělení Promedeus.  

 Výměna zboží za jiné

 • Zboží lze vyměnit za jiné zboží vždy až po odsouhlasení ze strany společnosti Promedeus.
 • Výměna zboží musí být dopředu nahlášena obchodnímu zástupci nebo zákaznickému oddělení Promedeus. Zákazník poskytne seznam vráceného zboží s čísly faktur, které se k vrácenému zboží vztahují (popř. s čísly dodacích listů) a s navrženou protiobjednávkou zboží , se zbožím, za které bude vrácené zboží vyměněno.
 • Pokud je vrácení zboží ze strany Promedeus odsouhlaseno, bude vám přiděleno evidenční číslo reklamace, který musí být nedílnou součástí vráceného zboží.
 • Zboží poté můžete zaslat do distribučního skladu Promedeus vždy s viditelně vyznačeným číslem
 • Upozornění: Jde-li o výměnu zboží, nelze uskutečnit prostou výměnu (tj. „kus za kus“), ale na nové zboží musí být vždy vystavena nová faktura.

Zjištěná nesrovnalost v dodávce zboží

Převzetím zásilky do vlastních rukou a podpisem rozvozové soupisky doručeného zboží potvrzujete, že jste převzali zásilku, která je originálně zabalená a nepoškozená. Po převzetí zásilky od kurýra přepravní společnosti vás prosíme o pečlivou kontrolu doručeného zboží a porovnání fyzicky doručeného zboží s dodacím listem. V případě dodatečně zjištěných nesrovnalostí máte možnost nejpozději do 5 pracovních dní od přijetí zboží kontaktovat zákaznické oddělení Promedeus na tel. č. +420 702 248 624, které vám pomůže případné nejasnosti vyřešit. Na později zjištěné nesrovnalosti v dodávce již nebude brán zřetel.

Vrácení zboží do distribučního skladu společnosti Promedeus s.r.o. lze provést za těchto podmínek:

Vrácené zboží lze přijmout zpět na distribuční sklad Promedeus pouze s předem přiděleným evidenčním číslem vratky (nevztahuje se k odstavci III). Evidenční číslo vratky sdělí zákaznické oddělení Promedeus na čísle +420 702 248 624, +420 722 915 715 nebo emailem objednavky@promedeus.cz.

Zásilku je třeba zabalit do přepravního obalu a viditelně označit přiděleným dokumentem s číslem vratky (ne přímo na zboží), aby sklad Promedeus mohl vrácené zboží identifikovat. Vrácené zboží musí být originál zabaleno, bez uvedení přiděleného čísla vratky nebude zboží dobropisováno, jelikož sklad není schopen identifikovat, o jakou vratku zboží se jedná.

 • Zboží zašlete na náklady spol. Promedeus do distribučního skladu Promedeus, nejpozději však do 14 dnů ode dne přidělení evidenčního čísla vratky. 

                                     

Adresa distribučního skladu Promedeus: Promedeus s.r.o. sklad Promedeus – areál Moravostavu, Maříkova 1899/1, 621 00 Řečkovice Brno 21

Vrácené zboží musí být nepoškozené, v originálním balení a nesmí být pomačkané, popsané, otevřené, prošlé a s minimální expirací 6 měsíců. 

 • Dobropis za vrácené zboží obdržíte poštou nejpozději do 30dní ode dne doručení vráceného zboží na sklad nebo emailem následující den od vytvoření.
 • Pokud jste obdrželi dobropis a potřebujete další informace ohledně započtení dobropisované částky s jinou nezaplacenou fakturou, kontaktujte naše účetní oddělení na čísle + 420 777 221 103.
 • Vyhrazujeme si právo zboží na sklad nepřijmout a poslat zboží zpět k zákazníkovi, pokud nebude splňovat některou z výše uvedených podmínek.

 

Kvalitativní reklamace

Reklamujete-li zboží z kvalitativních důvodů (nefunkčnost či jiné vady), kontaktujte vašeho obchodního zástupce nebo zákaznické oddělení Promedeus na tel. Čísle +420 702 248 624. Společnost Promedeus, s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda vada zboží bude odstraněna opravou či zda bude poškozené zboží vyměněno za jiné. Poškozené zboží zasílejte po dohodě s obchodním zástupcem nebo zákaznickým oddělením Promedeus vždy spolu s průvodním listem na adresu skladu: Promedeus s.r.o. sklad Promedeus – areál Moravostavu, Maříkova 1899/1, 621 00 Řečkovice Brno 21

 

Při reklamaci, prosíme, uvádějte v průvodním listu:

 • přesný popis reklamace,
 • číslo šarže (tzv. LOT) a expiraci reklamovaného zboží,
 • číslo faktury nebo dodacího listu, které se k reklamovanému zboží vztahují,
 • přiložte doklad o dekontaminaci zboží (v případě, že zboží bylo jakýmkoli způsobem kontaminováno pacientem nebo třetí osobou)

 

V případě potenciální nežádoucí příhody (dle zákona č. 123/2000 Sb., v účinném znění; vyhláška č. 501/2000 Sb., v účinném znění) uveďte kromě výše uvedeného i podrobnosti o možném poškození pacienta případně třetí osoby (lékaře, zdravotní sestry apod.).

 

Záruka se nevztahuje na vady zboží:

 •  vzniklé úmyslným či nedbalostním poškozením zboží zákazníkem nebo třetí osobou;
 • nad rámec běžného užívání a opotřebení;
 • vzniklé nesprávným užíváním či skladováním zboží;
 • vzniklé v důsledku nedodržení pokynů stanovených výrobcem či distributorem;
 • vzniklé poškozením zboží živly, vyšší mocí nebo jinou vnější událostí mimo vliv Promedeus, s.r.o. nebo odcizením;

 

Práva z vady zboží mohou být uplatněna v záruční době v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, není-li v kupní smlouvě nebo na faktuře uvedeno jinak. 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo 722 955 715 nebo e-mailem objednavky@promedeus.cz.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Případné reklamace nebo dotazy k platbám adresujte společnost ComGate Payments, a.s. na:
 •        ComGate Payments, a.s.
         Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
         E-mail: platby-podpora@comgate.cz
         Tel:  +420 228 224 267

 • Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

  Platba kartou

  Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

   

  Platba bankovním převodem

  Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

   

  Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

14. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu v nepoškozeném, originálním obalu, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

14. Prodávající přijme reklamaci dle instrukci uvedených v Reklamačním řádku níže. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

  

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X. Obecná ustanovení reklamačního řádu

I/ Obecné podmínky reklamace

Tento reklamační řád upravuje postup při reklamaci vad zboží společnosti Promedeus s.r.o. (dále jen „zboží“) a dále:

 • možnost vrácení zboží za podmínek uvedených v tomto reklamačním řádu
 • výměnu zboží za jiné 

II  / Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník podpisem faktury, kupní smlouvy nebo převzetím zboží od dopravce a stvrzením tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce nebo obchodního zástupce společnosti Promedeus s.r.o.

 

III   / Zboží došlo v porušeném obalu

 

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost jeho vnějšího obalu. V případě porušení obalu buď:

 

 • sepište sdopravcem protokol o poškození zásilky, zásilku nepřebírejte a neprodleně kontaktujte zákaznické oddělení emailem objednavky@promedeus.cz nebo na čísle +420 702 248 624.
 • anebo společně s dopravcem zkontrolujte obsah zásilky a sepište protokol o poškození zásilky. Je-li poškozen samotný obsah zásilky, zásilku nepřebírejte a neprodleně kontaktujte zákaznické oddělení Promedeus.

 

IV/ Výměna zboží za jiné

 • Zboží lze vyměnit za jiné zboží vždy až po odsouhlasení ze strany společnosti Promedeus.
 • Výměna zboží musí být dopředu nahlášena obchodnímu zástupci nebo zákaznickému oddělení Promedeus. Zákazník poskytne seznam vráceného zboží s čísly faktur, které se k vrácenému zboží vztahují (popř. s čísly dodacích listů) a s navrženou protiobjednávkou zboží , se zbožím, za které bude vrácené zboží vyměněno.
 • Pokud je vrácení zboží ze strany Promedeus odsouhlaseno, bude vám přiděleno evidenční číslo reklamace, který musí být nedílnou součástí vráceného zboží.
 • Zboží poté můžete zaslat do distribučního skladu Promedeus vždy s viditelně vyznačeným číslem
 • Upozornění: Jde-li o výměnu zboží, nelze uskutečnit prostou výměnu (tj. „kus za kus“), ale na nové zboží musí být vždy vystavena nová faktura.

V/ Zjištěná nesrovnalost v dodávce zboží

Převzetím zásilky do vlastních rukou a podpisem rozvozové soupisky doručeného zboží potvrzujete, že jste převzali zásilku, která je originálně zabalená a nepoškozená. Po převzetí zásilky od kurýra přepravní společnosti vás prosíme o pečlivou kontrolu doručeného zboží a porovnání fyzicky doručeného zboží s dodacím listem. V případě dodatečně zjištěných nesrovnalostí máte možnost nejpozději do 5 pracovních dní od přijetí zboží kontaktovat zákaznické oddělení Promedeus na tel. č. +420 702 248 624, které vám pomůže případné nejasnosti vyřešit. Na později zjištěné nesrovnalosti v dodávce již nebude brán zřetel.

 

VI/ Vrácení zboží do distribučního skladu společnosti Promedeus s.r.o. lze provést za těchto podmínek:

 

 • Vrácené zboží lze přijmout zpět na distribuční sklad Promedeus pouze s předem přiděleným evidenčním číslem vratky (nevztahuje se k odstavci III). Evidenční číslo vratky sdělí zákaznické oddělení Promedeus na čísle +420 702 248 624, +420 722 915 715 nebo emailem objednavky@promedeus.cz.

 

Zásilku je třeba zabalit do přepravního obalu a viditelně označit přiděleným dokumentem s číslem vratky (ne přímo na zboží), aby sklad Promedeus mohl vrácené zboží identifikovat. Vrácené zboží musí být originál zabaleno, bez uvedení přiděleného čísla vratky nebude zboží dobropisováno, jelikož sklad není schopen identifikovat, o jakou vratku zboží se jedná.

 • Zboží zašlete na náklady spol. Promedeus do distribučního skladu Promedeus, nejpozději však do 14 dnů ode dne přidělení evidenčního čísla vratky. 

                                     

Adresa distribučního skladu Promedeus: Promedeus s.r.o. sklad Promedeus – areál Moravostavu, Maříkova 1899/1, 621 00 Řečkovice Brno 21

Vrácené zboží musí být nepoškozené, v originálním balení a nesmí být pomačkané, popsané, otevřené, prošlé a s minimální expirací 6 měsíců. 

 • Dobropis za vrácené zboží obdržíte poštou nejpozději do 30dní ode dne doručení vráceného zboží na sklad nebo emailem následující den od vytvoření.
 • Pokud jste obdrželi dobropis a potřebujete další informace ohledně započtení dobropisované částky s jinou nezaplacenou fakturou, kontaktujte naše účetní oddělení na čísle + 420 777 221 103.
 • Vyhrazujeme si právo zboží na sklad nepřijmout a poslat zboží zpět k zákazníkovi, pokud nebude splňovat některou z výše uvedených podmínek.

 

VII/ Kvalitativní reklamace

 

Reklamujete-li zboží z kvalitativních důvodů (nefunkčnost či jiné vady), kontaktujte vašeho obchodního zástupce nebo zákaznické oddělení Promedeus na tel. Čísle +420 702 248 624. Společnost Promedeus, s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda vada zboží bude odstraněna opravou či zda bude poškozené zboží vyměněno za jiné. Poškozené zboží zasílejte po dohodě s obchodním zástupcem nebo zákaznickým oddělením Promedeus vždy spolu s průvodním listem na adresu skladu: Promedeus s.r.o. sklad Promedeus – areál Moravostavu, Maříkova 1899/1, 621 00 Řečkovice Brno 21

 

Při reklamaci, prosíme, uvádějte v průvodním listu:

 • přesný popis reklamace,
 • číslo šarže (tzv. LOT) a expiraci reklamovaného zboží,
 • číslo faktury nebo dodacího listu, které se k reklamovanému zboží vztahují,
 • přiložte doklad o dekontaminaci zboží (v případě, že zboží bylo jakýmkoli způsobem kontaminováno pacientem nebo třetí osobou)

 

V případě potenciální nežádoucí příhody (dle zákona č. 123/2000 Sb., v účinném znění; vyhláška č. 501/2000 Sb., v účinném znění) uveďte kromě výše uvedeného i podrobnosti o možném poškození pacienta případně třetí osoby (lékaře, zdravotní sestry apod.).

 

Záruka se nevztahuje na vady zboží:

 

 • vzniklé úmyslným či nedbalostním poškozením zboží zákazníkem nebo třetí osobou;
 • nad rámec běžného užívání a opotřebení;
 • vzniklé nesprávným užíváním či skladováním zboží;
 • vzniklé v důsledku nedodržení pokynů stanovených výrobcem či distributorem;
 • vzniklé poškozením zboží živly, vyšší mocí nebo jinou vnější událostí mimo vliv Promedeus, s.r.o. nebo odcizením;

 

Práva z vady zboží mohou být uplatněna v záruční době v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, není-li v kupní smlouvě nebo na faktuře uvedeno jinak. 

VIII/ Nesprávné náležitosti daňových dokladů

V případě chybně uvedené ceny či jiných fakturačních údajů jako je sídlo společnosti, IČO, DIČ, dodací adresa, neprodleně kontaktujte zákaznické oddělení Promedeus na tel. +420 702 248 624, + 420 722 915 715, které zajistí opravu příslušných dokladů.

 

Pozn. Není možné zaslat opravený daňový doklad se stejným variabilním symbolem, jako byl původně vystavený doklad. V těchto situacích vám vystavíme dobropis a nový daňový doklad.

 

IX/ Závěrečná ustanovení

 

Použitím tohoto reklamačního řádu se vylučují dispozitivní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku popř. jiných zákonů upravující podmínky reklamace vad zboží. Tento reklamační řád nahrazuje všechny doposud vydané reklamační řády společnosti Promedeus, s.r.o.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.10.2020